วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Unit I Reading for job advertisement


Unit I 
Reading for Job Advertisements (การอ่านประกาศรับสมัครงาน)

การอ่านโฆษณาสมัครงาน เราต้องเก็บใจความสำคัญตามส่วนประกอบดังนี้
1.ดูว่าบริษัทที่ลงโฆษณานั้นทำธุรกิจประเภทใด (ถ้ามี)
2. ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครนั้น คือตำแหน่งอะไร
3.บริษัทที่ต้องการผู้สมัครที่มีคุณสมบัติอย่างไร
4.ในการที่จะสมัคร ผู้สมัครจะต้องทำอย่างไร จะต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างในการสมัคร และจะต้องติดต่อในวัน เวลาไหนบ้าง (ถ้ามี)
5.ในการส่งใบสมัคร หรือไปติดต่อสมัครงาน จะติดต่อใคร ที่ไหน เมื่อไหร่

Job advertisements หรือการโฆษณาเกี่ยวกับงาน ปกติจะมี 2 ลักษณะ คือ
1.       Help Wanted Ads คือ ผู้โฆษณามีตำแหน่งงานว่างและต้องการคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าทำงาน
2.       Employment Wanted คือ ผู้โฆษณาต้องการหางานทำ โดยทำการโฆษณาความรู้ ประสบการณ์ หรือความสามารถของตน เพื่อให้ที่มีตำแหน่งว่างตรงกับความรู้ความสามารถของตน จ้างตนเข้าทำงาน

1. โฆษณาประเภท Help Wanted Ads จะมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
1.1 ภูมิหลัง (background)
ภูมิหลังเกี่ยวกับบริษัทหรือหน่วยงานที่มีตำแหน่งว่างจะปรากฏในโฆษณาที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเท่านั้น โดยผู้ลงโฆษณาต้องการให้ผู้ที่สนใจสมัคร เข้าไปทำงานได้ทราบถึงธุรกิจของหน่วยงานนั้น ว่าเป็นธุรกิจประเภทใด โดยทั่วไปแล้วข้อความที่ใช้ในการบอกภูมิหลัง
EX 1. The Bangkok Post, Thailand's leading English language newspaper หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เป็น หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษแนวหน้าของประเทศไทย
leading (adj.) = most important, chief, main (ชั้นนำ, แนวหน้า)    
EX 2. THAI AVAITION SERVICE LIMITED. A well established and international affiliated company specializing in helicopter charter services in Thailand.            
บริษัทบริการการบินไทยจำกัด เป็นบริษัทที่เป็นปึกแผ่นมั่นคง และเป็นบริษัทสมทบทุนข้ามชาติที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการบริการการเช่าเหมาเฮลิคอปเตอร์ในประเทศไทย
Well-established (adj) having been in existence for some time and doing well, long-established มั่นคง มีความเป็นปึกแผ่น
affiliate (v.) to join or connect สมทบ ร่วม
affiliated (n) company a company that is joined with other companies บริษัทสมทบ
specialize in (v) to concentrate (มุ่งเน้น) on a particular activity or product เชี่ยวชาญเป็นพิเศษใน...
charter (n.) the hiring or leasing (การเช่า) of aircraft (เครื่องบิน), vessel (เรือ), or other vehicle (ยวดยาน)
charter (v.) to hire (a vehicle) เช่า
EX 3. We are a leading international trading company with its head office in Taiwan         
เราเป็นบริษัทการค้าข้ามชาติชั้นนำที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศไต้หวัน
EX 4. We are a BOI promoted international company engaged in fashion garment manufacturing with 2,500 employees
เราเป็นบริษัทข้ามชาติที่ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนทำกิจการเกี่ยวกับการผลิตเสื้อผ้าแฟชั่น โดยมีคนงาน 2,500คน
BOI (Board of Investment) (n.) คณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน
promote (v.)      help in the growth of; support สนับสนุน ส่งเสริม
engaged (adj.)  to be involve (เกี่ยวข้อง) in doing something
garment (n.)      an article of clothing เสื้อผ้า
manufacture (v.) to make, or produce by machinery (เครื่องจักรกล), especially in large quantity(ปริมาณ)
manufacturer (n.) a person of firm(บริษัท) that produces goods (สินค้า)
manufacturing (n.) the act of making or producing goods with machinery
EX 5. Coopers & Lygrand - Our client is a prominent local group listed on the SET with annual group sales of one billion baht from a variety of activities including processed foods and land development.  ลูกค้าของเราได้แก่กลุ่มบริษัทมีชื่อเสียงภายในประเทศที่มีรายชื่ออยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีปริมาณการขายของกลุ่มปีละ 1พันล้านบาท จากธุรกิจต่างๆ ตั้งแต่อาหารแปรรูป และธุรกิจพัฒนาที่ดิน   
client(n.) customer ลูกค้า
prominent (adj.) distinguished เด่น มีชื่อเสียง
local(adj.) ท้องถิ่น แต่ในที่นี้หมายถึงภายในประเทศ
SET (Stock Exchange of Thailand) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
annual (adj.) yearly ประจำปี
billion    พันล้าน
million หนึ่งล้าน
variety(n.) assortment, diversity ความหลากหลาย
processed food                อาหารแปรรูป
land development           การพัฒนาที่ดิน

1.2 ตำแหน่งงานที่รับสมัคร (vacancy or position)
โดยปกติ ตำแหน่งงานที่ประกาศรับสมัครจะพิมพ์ด้วยตัวหนาและใหญ่ และจะอยู่ถัดจากข้อความที่ผู้ลงโฆษณา ใช้ระบุความจำนงในการรับคนเข้ามาทำงาน ได้แก่ข้อความต่อไปนี้จะตามด้วยตำแหน่งงาน เช่น
Wanted / Require / Urgently wanted/Urgently required / Wanted Immediately


URGENTLY REQUIRED!
ENGINEER 2 persons

ต้องการด่วน วิศวกร 2 คน
Urgently Required
1. Secretary (Female)
ต้องการด่วน เลขานุการ (หญิง)
Japanese Company
WANTED
PRODUCTION CHIEF
บริษัทญี่ปุ่นต้องการ หัวหน้าฝ่ายผลิต

URGENTLY REQUIRED
SECRATARY OR MARKET ANALYST

ต้องการด่วน เลขานุการหรือฝ่ายวิจัยตลาด
IMMEDIATELY REQUIRED
SECRETARY /ACCOUNTANT
ต้องการทันที เลขานุการ / พนักงานบัญชี
Required urgently
MERCHANDISERS (GARMENT)
ต้องการด่วนผู้จำหน่ายเสื้อผ้า
WANTED
FEMALE
NATIVE ENGLISH SPEAKER

FRENCH, SPANISH, ITALIAN TEACHERS 
FOR MORE INFORMATION CALL 208-9280
ต้องการ ผู้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่
ครูสอนภาษาฝรั่งเศษ สเปน อิตาลี่
ในบางโฆษณา ตำแหน่งที่ต้องการจะอยู่ก่อนคำว่า Wanted หรือ required
ตำแหน่งที่โฆษณา is / are urgently required/immediately wanted--ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ENGLISH TEACHER
Urgently required for
Nonthaburi School

ต้องการครูสอนภาษาอังกฤษด่วน เพื่อสอนในโรงเรียนนนทบุรี
TEACHERS
Wanted immediately
ต้องการครูหลายตำแหน่งด่วน

นอกจากข้อความที่กล่าวมา ผู้โฆษณายังใช้ข้อความอื่นที่ระบุความจำนงในการต้องการรับคนเข้ามาทำงาน เช่น
ชื่อบริษัท is now seeking : ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (บริษัท..........กำลังแสวงหา...............................)
We need (เราต้องการ)                                                                        
We have immediate career opportunity for (เราเปิดโอกาสให้ในตำแหน่ง)
We are looking for ( เรากำลังมองหา)
We urgently require people for the following positions (เราต้องการคนสำหรับตำแหน่งต่อไปนี้ด่วน)
We have the following positions available for immediate applications (เรามีตำแหน่งต่อไปนี้เพื่อรับสมัครด่วน)

1.3    คุณสมบัติของผู้ที่จะมาสมัครงาน (qualification)
ข้อความที่ระบุถึงคุณสมบัติของผู้สมัครงานจะอยู่ถัดจากตำแหน่งงาน บางครั้งจะมีคำว่า "Qualifications" หรือ "Requirements" กำกับเอาไว้แต่ส่วนมากจะไม่มีคำดังกล่าวกำกับเอาไว้ แต่จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ บอกเอาไว้ โดยจะมีเรื่องหมาย -(dash) หรือ เครื่องหมายอื่นนำหน้ารายการคุณสมบัติแต่ละอย่างเอาไว้

1.4 ขบวนการที่ต้องทำในการสมัครงาน
ในส่วนนี้ ผู้โฆษณาจะบอกผู้ที่สนใจจะสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง เช่น ติดต่อทางโทรศัพท์ สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครและรูปถ่ายไปทางไปรษณีย์หรือไปสัมภาษณ์ เป็นต้นข้อความที่มักใช้ ได้แก่
Ex 1. Interested persons please send application letter and a recent photo to..............ผู้ที่สนใจ โปรดส่งจดหมายสมัครงานและรูปถ่ายปัจจุบันไปยัง.......
Ex 2. Please phone (หมายเลข) or fax resume to..........โปรดโทรศัพท์ติดต่อที่หมายเลข.........หรือแฟกซ์ข้อมูลส่วนตัว (resume) ไปยังหมายเลข............
Ex 3. Please send resume stating qualifications and experience together with a photo to..........โปรดส่งข้อมูลส่วนตัว โดยระบุคุณสมบัติและประสบการณ์ พร้อมด้วยรูปถ่ายไปยัง.....
Ex 4. If you like challenge of this attractive job, write to us stating your details and telephone number to..หากท่านชอบความท้าทายของงานที่น่าดึงดูดใจนี้ โปรดเขียนจดหมายถึงเรา โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน และเบอร์โทรศัพท์ของท่านไปยัง...........
Ex 5. Interested candidates please send resume stating qualifications and experience, with details of current salary and salary required, recent photograph and contact telephone number and address to...........ผู้ที่สนใจ โปรดส่งรายละเอียดส่วนตัว โดยระบุคุณสมบัติ ประสบการณ์ พร้อมกับรายละเอียดเกี่ยวกับเงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบัน เงินเดือนที่ต้องการ ภาพถ่ายปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ไปยัง........
Ex 6. Interested candidates are invited to apply, giving complete resume, contact telephone number and expected salary and, current position and salary together with a non-returnable recent photo to...........ผู้ที่สนใจ ขอเชิญสมัครได้ โดยส่งข้อมูลส่วนตัวที่สมบูรณ์ เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ เงินเดือนที่ต้องการ และเงินเดือนและตำแหน่งในปัจจุบัน(ถ้ามี) พร้อมทั้งรูปถ่ายปัจจุบัน ซึ่งจะไม่ส่งคืนไปยัง.......
Ex 7. Please submit your resume with a recent photo to the following address not later than วันเดือน ปีโปรดส่งรายละเอียดส่วนตัว พร้อมรูปถ่ายไปยังที่อยู่ต่อไปนี้ ภายในวันที่.......

1.5 สถานที่ติดต่อในการสมัครงาน
สถานที่ติดต่อในการทำงาน ได้แก่หน่วยงานของบริษัทที่ผู้สมัครจะต้องติดต่อในการยื่นใบสมัคร สอบถามรายละเอียด หรือติดต่อเพื่อทำการสัมภาษณ์ ในส่วนนี้มักจะใช้ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของหน่วยงานที่ผู้สมัครงานจะทำการติดต่อไว้


Executive Secretary
Female age between 28 – 33 years
Bachelor’s degree, Major in English
3 years experiences in secretarial works
Fluent in English and able to handle correspondence independently
Some knowledge in Administrative and Personnel preferable
Attractive    package will be offered to the right       .
Interested persons please write with full   and details to :
Khun Suda Muangsook, CMC Biotech Co., Ltd.
     1433 Soi 3/3 Mooban Town–in-Town Lardphrao 94 Rd,
     Bangkapi, Bangkok  10310
     Tel : 02-559-3261-2      FAX : 02-539-6903


 คำศัพท์ที่มักใช้ในโฆษณาสมัครงาน

resume                                ข้อมูลประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน บางทีก็เรียกว่า CV (curriculum Vitae) หรือ Biodata
handwritten application                                ใบสมัครที่ต้องเขียนด้วยลายมือ
present/current salary                                  เงินเดือนในปัจจุบัน
expected/required salary                          เงินเดือนที่ต้องการจะได้รับ
apply in person                                                     สมัครด้วยตัวเอง
references                                                บุคคลที่รับรองประวัติการทำงาน/คุณสมบัติของผู้สมัคร
apply(V.)                                                             สมัคร
in own hand writing                                           เขียนด้วยลายมือตัวเอง
submit (V.)                                                           ส่ง
copy of I.D. card                                     สำเนาบัตรประจำตัว
copy of house registration paper               สำเนาทะเบียนบ้าน
secretary                                                             โดยทั่วไปก็หมายถึงอาชีพเลขานุการที่เรารู้จักกันดี    บางครั้งหมายถึงผู้ที่มีตำแหน่งหัวหน้าพนักงานของเอกอัครราชทูตในต่างประเทศ   เรียกว่าเลขานุการสถานทูต ซึ่งสถานทูตหนึ่งมีเลขานุการสามคน  คือ  first secretary, second secretary, third secretary
Bachelor’s degree                                           ปริญญาตรี
major in                                                         หมายถึงเรียนวิชาเอกอะไรขณะที่เรียนในมหาวิทยาลัย  เช่น แพรเรียนอยู่คณะอักษรศาสตร์และ เรียนวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส ครูก็จะพูดว่า “Prae studies in the faculty of Arts. She’s majoring in French.”
Minimum                                                 หมายถึงจำนวนอย่างน้อยที่สุด  ส่วนคำที่มีความหมายตรงกันข้ามกันคือจำนวนที่มากที่สุดจะใช้คำ ว่า  maximum ตัวอย่างเช่นในโฆษณารับสมัครพนักงานต้อนรับบนอากาศของหลายๆสายการบินจะระบุว่า Minimum height 1m 60, maximum height 1m 85. นั่นหมายความว่าผู้สมัครจะต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 เซนติเมตร แต่ต้องไม่เกิน 185 เซนติเมตร
Fluent                                                     คล่องแคล่ว  “Fluent in English and able to handle correspondence independently” หมายถึง ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและสามารถติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
Preferable                                              หมายถึงดีกว่าเพราะว่าเหมาะสมกว่า  ในโฆษณาระบุว่า  “Some knowledge in Administrative and Personnel preferable” หมายความว่าถ้ามีความรู้ทางด้านงานบริหารและงานบุคคล ก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Remuneration                                        เงินเดือน (salary)
Candidates                                            หมายถึงผู้สมัคร  และสามารถใช้คำว่า applicant(s) แทนได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น